Status Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze

Tekst jednolity Statutu – załącznik

Do Uchwały nr.2 Walnego Zebrania OZPN

                                                    z dnia 12 marca 2016  roku.


S T A T U T

OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI  NOŻNEJ
w JELENIEJ GÓRZE

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Okręgowy Związek Piłki Nożnej, zwany dalej w skrócie OZPN.

§ 2

 

 1. Terenem działania jest obszar powiatów ; grodzkiego, jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.
 2. W rozgrywkach prowadzonych przez OZPN dopuszcza się możliwość udziału klubów pochodzących z powiatów przylegających do obszaru określonego
  w punkcie 1, o ile uzyskają na to zgodę macierzystych OZPN.

 

§ 3

Siedzibą OZPN jest miasto Jelenia Góra.

 

§ 4

 

OZPN w Jeleniej Górze jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5

 

OZPN w Jeleniej Górze opiera swą działalność na pracy społecznej członków Związku i działaczy.

§ 6

OZPN w Jeleniej Górze jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej
i Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej  oraz działa zgodnie z ich statutami, uchwałami i wytycznymi.

§ 7

 

 1. OZPN może używać pieczęci oraz wydawać komunikaty OZPN zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. OZPN posiada odznakę organizacyjną, którą przyznaje Zarząd OZPN na wniosek komisji do spraw odznaczeń. Kryteria typowania kandydatów do odznaczenia oraz tryb przyznawania odznaki określa regulamin ustalony przez Zarząd OZPN .

 

ROZDZIAŁ   II

Cele i środki działania

 

§ 8

Celem działania OZPN  jest rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej.

 

§ 9

OZPN  realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. zrzeszanie stowarzyszeń sportowych działających w dziedzinie sportu    

    piłki nożnej,

2. organizowanie zawodów i imprez sportowych,

3. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad    

    członkami stowarzyszeń sportowych, będących członkami  OZPN,

4. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków OZPN,  

    zawodników, trenerów,  i działaczy społecznych statutu ZPN, przepisów dotyczących
    uprawiania sportu piłki nożnej ustanowionych przez PZPN,

5. prowadzenie statystyki sportu piłki nożnej z terenu swego działania,

6. inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej
    działalności zmierzającej do realizacji swych statutowych celów i zadań,

7. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami OZPN,

8. Prowadzenie i koordynowanie rozgrywek piłki nożnej na terenie działania

    OZPN we wszystkich klasach rozgrywkowych oraz sprawowanie nadzoru nad
    prawidłowym ich przebiegiem pod względem zgodności z postanowieniami,
    uchwałami i regulaminami PZPN i DZPN.

 

ROZDZIAŁ  III

Członkowie OZPN, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 1. Członkami OZPN mogą być stowarzyszenia sportowe uprawiające sport piłki nożnej, posiadające osobowość prawną, jak również inne prawne, działające na rzecz sportu piłki nożnej przyjęte w poczet członków OZPN  Jelenia Góra na podstawie Uchwały Zarządu OZPN Jelenia Góra.
 2. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 

§ 11

Członkowie OZPN  mają prawo do :

 1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu OZPN przez swych delegatów,
 2. wyboru władz OZPN,
 3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz OZPN oraz oceny ich działania,
 4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności OZPN.

 

§ 12

Członkowie są zobowiązani do :

 1. aktywniej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów, przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej oraz czynnego udziału w realizacji celów i zadań OZPN, DZPN, PZPN.
 3. stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników
 4. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez OZPN,DZPN, PZPN.
 5. podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz OZPN,DZPN, PZPN.
 6. regularnego opłacania składki członkowskiej.  

 

§ 13

 1. Członkowstwo ustaje w przypadku :

a/ wystąpienia członka z OZPN zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b/ rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji piłki nożnej w tym

    stowarzyszeniu,

c/ wykluczenia przez Zarząd OZPN w przypadku uporczywego lub rażącego naruszenia postanowień statutu.

 1. Członek może być zawieszony lub skreślony z listy członków przez

Zarząd OZPN w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań
i celów OZPN lub naruszania postanowień statutu, uchwał lub decyzji OZPN oraz przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej.

 1. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu sekcji piłki nożnej           uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych.

 

ROZDZIAŁ  IV

Władze  OZPN

 

§ 14

 

Władzami OZPN są :

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

  

§ 16

 

Najwyższą władzą OZPN jest Walne Zebranie członków OZPN.

 

§ 17

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności  władz OZPN,
 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie kierunków i programów działania OZPN,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej OZPN,
 5. wybór Prezesa Zarządu,
 6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 8. nadawanie godności członka honorowego OZPN osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej,
 9. rozpatrywanie odwołań członków / klubów / od uchwał Zarządu z      wyłączeniem spraw objętych właściwością wydziałów i komisji stałych         Zarządu OZPN,
 10. wybór delegata na Walne Zgromadzenie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, według zasad ustalonych przez Zarząd DZPN.

 

§ 18

W Walnym Zebraniu biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – przedstawiciele klubów członkowskich wydelegowani według zasad ustalonych przez Zarząd OZPN, po jednym przedstawicielu Kolegium Sędziów, Wydziału Szkolenia, Komisji Gier, Komisji Dyscypliny.
 2. Z głosem doradczym – honorowi członkowie OZPN, oraz zaproszeni goście.

 

§ 19

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów

1) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
      uprawnionych członków,

2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później     

     od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do
     głosowania.

 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym. 

Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.


§ 20

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwołuje Zarząd raz na cztery lata.  
 2. Nadzwyczajne Walne zebranie może być zwołane na skutek :

a/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

b/ wniosku Komisji Rewizyjnej,

c/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków,

d/ jednoczesnego ustąpienia co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu       

    pochodzących z wyboru przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
    przy czym za pochodzących z wyboru uważa się również dokooptowanych
    członków Zarządu, jeżeli w trakcie kadencji Zarząd kooptacji takiej dokonał.

      3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca
          od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla
          których zostało zwołane.

      4. O terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd
           zawiadamia delegatów co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego
           Zebrania.

 

§ 21

Zarząd jest organem władzy OZPN w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami.

 

§ 22

 1. Zarząd OZPN składa się z 10 do 13 osób, w tym Prezes wybrany w wyborach bezpośrednich.
 2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu , któremu przewodniczy nowo wybrany Prezes  Zarządu.
 3. Przewodniczący Kolegium Sędziów wybierany jest przez Zarząd OZPN, członków Kolegium Sędziów powołuje Zarząd OZPN na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Przewodniczących Komisji Gier, Komisji Dyscyplinarnej oraz Wydziału Szkolenia powołuje Zarząd OZPN.
 4. Zarząd może wyłonić ze swego grona Prezydium Zarządu, które sprawuje władze w jego imieniu w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu. W skład Prezydium wchodzą prezes, dwóch wiceprezesów i czterech członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
 6. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

§ 23

Do kompetencji Zarządu  należy w szczególności:

    1. reprezentowanie OZPN na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

    2. realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju i podnoszenia
         poziomu sportu piłki nożnej wynikających z uchwał Walnego Zebrania OZPN
         i DZPN,  

    3. kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem i funduszami OZPN,

 4. uchwalanie planów działania i planów finansowych OZPN,

 5. zwoływanie Walnych Zebrań OZPN,

 6. powoływanie wydziałów, komisji działających na podstawie

     regulaminów uchwalonych przez Zarząd,  

  7. przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków OZPN,

  8.w razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, wybór nowego
     Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania
     Sprawozdawczo – Wyborczego,    

 1. wykonywanie innych czynności nie należących do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej, w tym podejmowanie decyzji w formie uchwały o wygaszeniu mandatu członka Zarządu w razie jego jednoznacznie określonej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie oraz rezygnacji dorozumianej, wyrażającej się uporczywą absencją w posiedzeniach Zarządu, przez co należy rozumieć co najmniej trzykrotną nieobecność na posiedzeniu bez uzasadnionej przyczyny i następującego po tym pisemnego wezwania do określenia się co do woli dalszego udziału w pracach Zarządu bez oczekiwanej reakcji ze strony zainteresowanego, a także wykonanie wynikającego stąd prawa kooptacji
  w myśl postanowienia § 26.
 2. Statutowe zadanie związane z bieżącym prowadzeniem rozgrywek piłkarskich
  i zespołów reprezentacyjnych Okręgu oraz organizowaniem
  i upowszechnianiem sportu piłki nożnej na terenie swojego działania,
  OZPN realizuje za pomocą komórek organizacyjnych, które stanowią strukturę Związku, a to :

a/ Komisja Gier

b/ Komisja Dyscyplinarna

c/ Wydział Szkolenia

d/ Kolegium Sędziów

e/ Biuro Okręgowego Związku Piłki Nożnej

         11.Wydziały i biuro OZPN działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych
              przez Zarząd OZPN, podstawy i zakres działania Komisji Dyscyplinarnej
              określa § 24 punktu 1 Statutu.

         12.Zarząd OZPN może powoływać niestałe Komisje i zespoły do realizacji zadań
              podejmowanych okresowo lub doraźnie oraz określać zakres ich zadań
              i terminy realizacji tych zadań.

 

ROZDZIAŁ  V

Ogólne zasady postępowania dyscyplinarnego

 

§ 24

 1. W przypadku naruszenia statutu, a w szczególności regulaminów, przepisów
  i postanowień obowiązujących w PZPN, DZPN i w OZPN, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na:

a/ członków / kluby / OZPN

b/ działaczy

c/ sędziów

d/ trenerów  

e/ zawodników

 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

W pierwszej instancji orzeka Wydział Dyscypliny OZPN.

Organem drugiej instancji jest:

Komisja Odwoławcza Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.  

 

ROZDZIAŁ  VI

Komisja  Rewizyjna

 

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy
  i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole

statutowej i finansowo – gospodarczej działalności OZPN.

 1.  Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ten organ.

 

ROZDZIAŁ  VII

Uzupełnianie składu  organów

§ 26

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia ich składu.
 2. Liczba członków pochodzących z uzupełnienia  nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru Walnego Zebrania OZPN.
 3. Uzupełnienie składu organów następuje spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, którzy nie uzyskali wymaganej liczby głosów, a w razie ich braku, spośród innych osób aktywnie działających w klubach i strukturach OZPN.

 

ROZDZIAŁ  VIII

Majątek  OZPN

 

§ 27

 1. Majątek OZPN stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze OZPN.
 2. Fundusze OZPN składają się :

a/ ze składek członkowskich,

b/ z wpływów z zawodów organizowanych przez OZPN,

c/ z dochodów uzyskanych z działalności statutowej,

d/ z dotacji, darowizn i innej działalności zgodnej z obowiązującymi

    przepisami.

 

§ 28

Dla ważności oświadczeń dotyczących spraw i obowiązków majątkowych OZPN wymagane jest współdziałanie dwóch osób : prezesa i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych spośród członków zarządu.

 

§ 29

 1. Zasady gospodarki finansowej OZPN określa zarząd OZPN przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez organa administracji państwowej.

2.  Nadzór nad gospodarką finansową OZPN sprawuje Komisja  

     Rewizyjna OZPN.

 

ROZDZIAŁ  IX

Postanowienia  końcowe

 

§ 30

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie OZPN większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów członków / klubów / OZPN
i wymaga zatwierdzenia przez Sąd Rejestrowy.

 

§ 31

 1. Rozwiązanie się OZPN następuje w przypadku wygaśnięcia członkostwa
  w Polskim Związku Piłki Nożnej.
 2. Podjęcie w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie OZPN następuje większością 2/3 głosów.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się OZPN powinna określić przeznaczenie majątku OZPN i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

§ 32

Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów, podziału na klasy, zgłaszania zawodników oraz dyscypliny w OZPN normują przepisy wydane przez Polski Związek Piłki Nożnej i Dolnośląski Związek Piłki Nożnej oraz uchwalone przez Zarząd OZPN na ich podstawie regulaminy rozgrywek.

 

§ 33

 1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu
  i Zarządowi OZPN.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.

 

                                                                                Prezes  OZPN  Jelenia Góra

                                                                                Andrzej   Kowal 

Pliki do pobrania

Newsletter

Wybierz dział aktualności który Cię interesuje a gdy będziemy mieli nowe wiadomości, dostaniesz je prosto na e-mail.

reklama
zina-koszulka

Wszystkie prawa zastrzeżone - OPZN Jelenia Góra 2014

Realizacja - Lakre.pl